Vyšší moc

1. Vymezení pojmu

Vyšší mocí se rozumí jakákoliv překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné Smluvní strany a brání ji tak ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumě předpokládat, že by povinná smluvní strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídala. Jedná se kupříkladu o:

  1. válečné činy či činy veřejného nepřítele, ať již je válka vyhlášena či nikoliv
  2. veřejné nepokoje, povstání, vzpoury, sabotáže, výtržnosti čí násilné demonstrace
  3. výbuchy, požáry, zemětřesení nebo jiné přírodní pohromy, jež kterékoliv Smluvní straně neumožňují plnění Smlouvy
  4. stávky nebo výluky či jiné pracovněprávní úkony pracovníků či zaměstnanců jedné smluvní strany nebo některého dodavatele či subdodavatele Smluvní strany

2. Postup v případě Vyšší moci

Smluvní strana, které žádá, aby byla zproštěna své povinnosti z titulu Vyšší moci, oznámí toto telefonicky druhé Smluvní straně okamžitě poté, co se dozví o Vyšší moci, přičemž takovéto oznámení bez zbytečného odkladu písemně potvrdí.

Ubytování a další služby si můžete rezervovat online. Pokud máte jakékoliv dotazy, nebo zvláštní přání, kontaktujte nás.

KONTAKT REZERVACE
Menu